آیا می خواهید سیگار یا الکل را ترک کنید؟ از یک آسیب روانی عبور می کنید؟ ترس را از ذهن خود دور می کنید؟ می خواهید عزت نفس خود را افزایش دهید؟ برای کاهش وزن به رژیم غذایی متعهد می شوید؟ میخواهید در زنگی...