آموزش شعبده بازی ددلیفت با پاسور

توسط علی فروتن

علی فروتن ددلیفت
پخش ویدیو
ددلیفت علی فروتن

توضیحات:

ددلیفت چیست؟

ددلیفت علی فروتن یک پیش بینی شعبده بازی غیر ممکن است که با هر دسته کارت پاسور معمولی انجام می شود. یا شما یا تماشاگرتان کارت ها را به هم می زنید. در حالی که پشت شما برگردانده شده است، آنها کارتی را انتخاب می کنند، آن را حفظ می کنند و آن را در جایی در دسته کارت ها دفن می کنند. پشت خود را برمی گردانید و با دقت 100% می توانید کارت ها را مرور کنید و کارت انتخابی که توسط تماشاگرتان انتخاب شده را به او بگویید.
Ali foroutan

نقل قول ها

"Since it uses a regular deck and no gimmicks, Deadlift piqued my interest and therefore, I paid attention watching the performance. In vain. Fooled me completely. Well done Ali, that was super clean."
phedon bilek ali foroutan
Phedon Bilek
Mentalist
"Deadlift looks super clean. An invisible method that you can apply loads of presentations."
warren thackeray ali foroutan
Warren Thackeray
Mentalist
"A very elegant trick that will baffle your audience."
Paul Brook
Mentalist
"If the method is 100%, this is a magician dream trick!"
Rocco Silano
Magician

خرید ویدیو آموزش شعبده بازی ددلیفت علی فروتن

در سراسر ایران
R$ 3.500.000
ریال
  • بعد از خرید ویدیو آموزشی برای شما ایمیل می شود.